Sunday, Feb 25th

Last updateWed, 31 Jan 2018 10am

Buradasınız: Home Makale

Çevre dostu süpermarket poşetleri

 

Özet 

Plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine rağmen, plastik ambalajlar günümüzün vazgeçilmez tercihleri arasındadır. Bu nedenle biyobozunur ambalaj üretimi üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekicidir [1]. Son yıllarda kullanımı hızla artan ve biyobozunur olması istenen ürünlerin başında süpermarket poşetleri gelmektedir [2]. Bu poşetlerin hammaddesi bölgemizde yüksek ve alçak yoğunluk polietilendir (YYPE ve AYPE), ancak yurtdışında AYPE tercih edilmektedir. Farklı süpermarketlerden temin edilen poşetlerin çoğunun üzerinde %100 biyoçözünür oldukları ifadesi vardır ve bu süre değişmektedir. Bu çalışmada, farklı üreticilerden elde edilen süpermarket poşetlerinin biyobozunurluk süreçleri incelenmiş ve laboratuvarda çözücü döküm yöntemi kullanılarak yeni katkılarla elde edilen kompozit filmlerin biyobozunurluk süreci ile karşılaştırılmıştır.

Fikirsizleri yönetmek kolaydır!..

 

Fikirler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için hayatında elde edebileceği en büyük değerlerdir. Fikirler aynı zamanda bir milletin besin kaynağıdır. Fikirler; köklü geçmişi olan Türk Milleti için, yaşayan bireylerin atalarından teslim aldığı en büyük mirastır. Onun için atalarından miras alınan Türk’ün sarsılmaz fikirlerini devam ettirecek kimse olmadığından hüsranı yaşamaya devam etmektedirler.

Avrupa’ya bir adım kala Balkanlar’da ticaret yapmak…2014

 

Balkanlar… Bir zamanlar büyük ülkelere ev sahipliği yapan, şimdi küçük devletlere bölünen bölge. Biraz doğulu biraz batılı. Bizim gibi. Sosyal yapısı, gelenekleri, yemekleri, alışkanlıklarıyla bize çok benzeyen insanlar. Büyük kısmı Türk kökenli. Akrabalarımız yani. 

Kalsit ile nereye kadar?

 

Bilindiği gibi tüm PP, HDPE, ve PVC temelli mamullerin üretiminde kalsit veya kalsit özlü katkılar, prosese yardımcı olmaları nedeniyle, belli oranlarda hammaddeye katılmak zorunda. Ancak, günümüzün rekabetçi ortamında, ürünün içerisine giren kalsit oranı, zaman içerisinde artarak kalsiti üretim katkısı olmaktan çıkarıp, bir dolgu maddesine dönüştürmüştür. 

Meyve ve sebze ambalajında antibakteriyel ve biyobozunur plastikler

 

Özet 

Taze ürün olarak tüketime sunulan meyve ve sebzelerin kalitesini korumak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla modifiye atmosferde ambalajlama uygulanmaktadır. Hasat sonrası solunum yapan meyve sebzelerin değişen ve artan solunum hızına bağlı olarak bozunma hızı da artmaktadır. Solunum hızını yavaşlatarak bozunmanın geciktirilmesi amacıyla her üründe farklı polimerik ambalaj malzemeleri seçilmekte ve farklı kalınlıklarda LDPE, MDPE, HDPE, PP, PVC, PS, Poliüretan ve Poliamid gibi plastikler deliksiz ve delikli olarak kullanılmaktadır. 

Ambalajda biyobozunur plastikler

 

Özet 

Plastikler, düşük ağırlık, esneklik, dayanıklılık, geri dönüşümünün mümkün olması ve tekrar kullanılabilirlik özellikleri ile ambalaj sektöründe tercih edilen malzemelerdir. Fakat, günümüzde plastik atıkların sebep olduğu çevre kirliliği küresel bir problem düzeyine ulaşmıştır ve alternatif bir çözüm olarak bozunur ambalaj üretimi üzerine çalışmalar artmıştır (Davis ve Song, 2005; Shah vd., 2008). Kolay işlenilebilirliği, teknolojik bilgi birikimi ve ucuz olması nedeniyle günümüzde yaygın olarak polietilen (PE), polivinilklorür (PVC), polietilenterefitalat (PET) ve polipropilen (PP) kullanılmaktadır. PE, PP ve PVC her yıl toplam olarak 250 milyon ton civarında üretilmekte ve bunların %30`u ambalaj malzemesi olarak kullanılıp atık olarak çöp toplama alanlarında toplanmaktadır. 

Yenilikler fikirle ortaya çıkar…

Yenilikler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için en büyük değerlerdir. 

Maddi servetler, bilimsel buluşlar, teknolojik yenilikler ve benzerlerinin yeri, fikirlerle oluşan yeniliklerden aşağı seviyededir.

Yenilikleri ortaya çıkaran “fikri değerleri” koruyabilen işadamı, işyerleri ve her tür yönetimin maddi servetleri tahrip edilse dahi, fikri değerler yeniden üretebilir. 

Bugün üret bugün tüket

 

Biliyorsunuz, beslenme alışkanlıkları yaşanan döneme ve toplum geleneklerine göre değişiklik gösterir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların,  işten eve yorgun argın döndüklerinde yemek hazırlamak için ne enerjileri ne de zamanları kalıyor. Bu durumda hazır yemekler çözüm olarak modern hayatın seçenekleri arasında yerini alıyor.

Korkunç tezgaha gelmek üzereyiz

 

Ülkede gerçekten iyimserliğin yerinde, ertesi sabah yüz yüze gelinen karanlık gerçekler durmaktadır. Ülkenin karşılaşılabileceği sonuçları akla getirince, hiç değilse şimdiye kadar olanlar iyiydi diye, içinde bulunulan güne katlanarak geleceğimizi bir şekilde tesadüflere bırakıyor.

Plastik ambalaj filmleri stoklama süreleri

 

Genelde, flexible ambalaj filmlerinin kullanım ve raf ömürleri ile ilgili olarak bilgiler istenmekte ve genelde piyasanın kabul gördüğü süreler sözlü olarak kullanılmaktadır. Ancak, gelişen teknoloji ve yapısal özellikler doğrultusunda, özel filmler üretilmekte ve kullanılmakta ve filmlerin raf ömrü süreleri, performans karakteristiklerine göre şekillenmektedir. Bu teknik bilgi föyü, genel olarak bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Plastiklerin ekonomi içindeki önemi

 

Türkiye plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve proses kapasitesi ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Son 10 yılda GSMH büyümesini ikiye katlayacak bir büyüme hızı ile GSMH içinde % 4’ü aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan sektörümüz 250.000 kişilik direk istihdam sağlarken, hammadde ve yarı mamul verdiği ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak 1 milyon kişiye istihdam olanağı sunmaktadır.

Pigmentler ve boyar maddeler

 

Genel prensipleri

Plastikleri renklendirmede kullanılan maddeleri pigmentler ve boyar maddeler olarak iki grupta toplamak gerekir. Boyar maddeler plastikler içinde çözülebilen kimyasallar iken pigmentler ancak dispersiyon yoluyla plastiği renklendirebilir. 

Plastik neden yüzyılın malzemesi?

 

Doğayı ve çevreyi koru, tasarruf et ekonomiye kazandır!

Ülkelerin doğal kaynaklarından uzun vadede ve maksimum faydalanabilmeleri için en etkili yöntemlerden biri olan geri dönüşüm ile;

İşadamının kaybolan sermayesi “Marka”

 

İsim Hakkı “MARKA DEĞERİ” nin VUK., TFRS., ve UFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi 

Marka Nedir?

Bu çerçevede 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 nci maddesi 1. fıkrasına bakmak gerekir.

Doğal polimerler ve bunlardan yapılan plastikler


En önemli doğal polimerler; karbonhidratlar (nişasta ve selüloz), proteinler, nikleit asitler (DNA ve RNA)’dır. Selüloz, bütün bitkilerde bulunan bir glukoz polimeridir. Uzun zincir şeklindeki selüloz molekülleri, zincir halkaları gibi binlerce glukoz molekülünden meydana gelmişlerdir. Bu uzun zincirde hiç dallanma yoktur ve her zincir ortalama 3000 glukoz molekülü içerir. Bu polimer suda çözülmez.

İktisatta “Gen Enerji” nin varlığının ispatı

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

İlerlemenin olmazsa olmazı: İnovasyon

 

Polikim firması olarak inovasyon olgusunun farkındayız, ilerleme ve büyümenin de en temel kavramının inovasyon olduğu inancındayız. Bilgi çağında yaşıyoruz ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyi öğreniyoruz

Sanayi üretiminde “Doz Aşımı”

 

Sanayi üretiminde beklenen güçlü toparlanmada; beyaz sermaye desteği olmamasına rağmen ara malı üretimindeki artışlar etkili olmuştur. Sermaye desteğinin önündeki sıkı para politikasına rağmen sanayici, kendi çabaları ve varlığını devam ettirmek için iç piyasada rekabete dayalı fiyat indirilmektedir. Buna rağmen, bu rekabetten kazandığı para yada kısa vadeli borçlanma ile ara mal üreterek sıcak para girişini artırması sanayimizin toparlanmasında etken olmaktadır. 

Polistiren

 

Polistiren günlük hayatta birçok durumda karşılaşılabilecek yaygın olarak kullanılan, köklü plastik türüdür. Son zamanlarda yayınlanan çalışmada, pazar araştırma enstitüsü Ceresana polistiren için küresel pazarın gelişimini inceleyip analiz etti. Küresel talebin önümüzdeki yıllarda daha yüksek büyüme oranlarında artması beklenmektedir. Büyüme oranları, ancak bir bütün olarak ekonomi için beklenenden daha düşük olacaktır. Dünya polistiren pazarının gelişimi küresel ekonominin gelecekteki gelişimi ile yakın bağlantılı olmaya devam edecek. Talep gelişiminin en önemli belirleyicileri şunlardır: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan özel tüketim kombinasyonu ile birlikte yaşanan nüfus artışı, kentleşme, ev yapılarında değişiklik ve giderek artan orta sınıf nüfusudur. 

Antioksidanlar

 

Oksidasyon reaksiyonları

Organik bileşiklerin 150ºC’de havadaki oksijenle birleşmesine oksidasyon denir. Genelde bu işlem kendi kendine oluştuğu için bu işlem otooksidasyon olarak adlandırılır. Genelde oksidasyon çok düşük orandaki yabancı maddeler tarafından etkilendiği için otokataliz ve inhibe edilmeden bahsedilir. Bu iki oluşum de tipik radikal reaksiyondur ki zincirleme bir tepkime sonucunu verir.

Nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları

 

Özet

Günümüzde, nanoteknolojinin gelişmesi ile nano boyuttaki malzemelerin pek çok eşsiz özellikleri açığa çıkmıştır. Nanofiberler gösterdikleri üstün özellikleriyle endüstriyel, tıbbi ve askeri amaçlı birçok üründe geniş bir kullanım ve/veya uygulama alanı bulmaktadır. Bu malzemenin üretimi için Elektro-püskürtme (Electrospinning) tekniği, en yaygın olarak bilinen ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntem ile sıvı haldeki çeşitli polimerlerden (PVA, PÜ, PA v.b.) ultra ince (10-100 nm) nanofiberler membranlar üretilmektedir. Bu teknik yazıda, nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları ile ilgili genel bir inceleme sunulmuştur.

Velox Türkiye

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı