Saturday, Feb 16th

Last updateTue, 05 Feb 2019 1pm

Buradasınız: Home Makale

Plastik neden yüzyılın malzemesi?

 

Doğayı ve çevreyi koru, tasarruf et ekonomiye kazandır!

Ülkelerin doğal kaynaklarından uzun vadede ve maksimum faydalanabilmeleri için en etkili yöntemlerden biri olan geri dönüşüm ile;

İşadamının kaybolan sermayesi “Marka”

 

İsim Hakkı “MARKA DEĞERİ” nin VUK., TFRS., ve UFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi 

Marka Nedir?

Bu çerçevede 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 nci maddesi 1. fıkrasına bakmak gerekir.

Doğal polimerler ve bunlardan yapılan plastikler


En önemli doğal polimerler; karbonhidratlar (nişasta ve selüloz), proteinler, nikleit asitler (DNA ve RNA)’dır. Selüloz, bütün bitkilerde bulunan bir glukoz polimeridir. Uzun zincir şeklindeki selüloz molekülleri, zincir halkaları gibi binlerce glukoz molekülünden meydana gelmişlerdir. Bu uzun zincirde hiç dallanma yoktur ve her zincir ortalama 3000 glukoz molekülü içerir. Bu polimer suda çözülmez.

İktisatta “Gen Enerji” nin varlığının ispatı

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

İlerlemenin olmazsa olmazı: İnovasyon

 

Polikim firması olarak inovasyon olgusunun farkındayız, ilerleme ve büyümenin de en temel kavramının inovasyon olduğu inancındayız. Bilgi çağında yaşıyoruz ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyi öğreniyoruz

Sanayi üretiminde “Doz Aşımı”

 

Sanayi üretiminde beklenen güçlü toparlanmada; beyaz sermaye desteği olmamasına rağmen ara malı üretimindeki artışlar etkili olmuştur. Sermaye desteğinin önündeki sıkı para politikasına rağmen sanayici, kendi çabaları ve varlığını devam ettirmek için iç piyasada rekabete dayalı fiyat indirilmektedir. Buna rağmen, bu rekabetten kazandığı para yada kısa vadeli borçlanma ile ara mal üreterek sıcak para girişini artırması sanayimizin toparlanmasında etken olmaktadır. 

Polistiren

 

Polistiren günlük hayatta birçok durumda karşılaşılabilecek yaygın olarak kullanılan, köklü plastik türüdür. Son zamanlarda yayınlanan çalışmada, pazar araştırma enstitüsü Ceresana polistiren için küresel pazarın gelişimini inceleyip analiz etti. Küresel talebin önümüzdeki yıllarda daha yüksek büyüme oranlarında artması beklenmektedir. Büyüme oranları, ancak bir bütün olarak ekonomi için beklenenden daha düşük olacaktır. Dünya polistiren pazarının gelişimi küresel ekonominin gelecekteki gelişimi ile yakın bağlantılı olmaya devam edecek. Talep gelişiminin en önemli belirleyicileri şunlardır: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan özel tüketim kombinasyonu ile birlikte yaşanan nüfus artışı, kentleşme, ev yapılarında değişiklik ve giderek artan orta sınıf nüfusudur. 

Antioksidanlar

 

Oksidasyon reaksiyonları

Organik bileşiklerin 150ºC’de havadaki oksijenle birleşmesine oksidasyon denir. Genelde bu işlem kendi kendine oluştuğu için bu işlem otooksidasyon olarak adlandırılır. Genelde oksidasyon çok düşük orandaki yabancı maddeler tarafından etkilendiği için otokataliz ve inhibe edilmeden bahsedilir. Bu iki oluşum de tipik radikal reaksiyondur ki zincirleme bir tepkime sonucunu verir.

Nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları

 

Özet

Günümüzde, nanoteknolojinin gelişmesi ile nano boyuttaki malzemelerin pek çok eşsiz özellikleri açığa çıkmıştır. Nanofiberler gösterdikleri üstün özellikleriyle endüstriyel, tıbbi ve askeri amaçlı birçok üründe geniş bir kullanım ve/veya uygulama alanı bulmaktadır. Bu malzemenin üretimi için Elektro-püskürtme (Electrospinning) tekniği, en yaygın olarak bilinen ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntem ile sıvı haldeki çeşitli polimerlerden (PVA, PÜ, PA v.b.) ultra ince (10-100 nm) nanofiberler membranlar üretilmektedir. Bu teknik yazıda, nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları ile ilgili genel bir inceleme sunulmuştur.

Yeni nesil `Biyoplastikler`hayatımızda

 

Plastik malzemeler hayatımızın her alanında tüketiliyorken biyoplastik kavramı adından hızla söz ettirmeye başladı. Plastik ambalajların faydaları hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Gündelik kullanım malzemeleri olan poşetler, saklama kapları, şişeler, sıhhî ürünler, cerrahi malzemeler ve tek kullanımlık ürün uygulamaları alışkanlıklarımız arasında yer ediyor. 

Paraya mı yoksa ilişkilere mi yatırım yapıyorsunuz?

 

Günümüz dünyasında kişilerarası iletişim yaşamsal  bir boyut kazanmıştır. Sosyallik göstergesi olan iletişim becerisi, kişilerin toplum ve kurumlar içerisinde diğerleriyle bir arada yaşamalarını kolaylaştıran ve güçlendiren bir olgudur. 

Türkiye’de işgücüne katılma oranları

 

İşgücüne katılım ve istihdam oranları, işsizlik oranları gibi dikkat çeken kavramlar değildir. Oysa bu iki kavram ekonomilerin yapısal durumu hakkında daha kapsayıcı bir anlama sahiptir.

Takviye malzemelerinin önemi

 

Termoset ve termoplastiklerde kullanılan takviye malzemelerinin çoğunluğu elyaflı bir yapıya sahiptir. Gerçi elyaf dışında köpük, petek, kağıt ve ahşap bazlı takviye malzemeleri de görülmektedir. Buna rağmen takviyeli plastiklerin ana takviye maddeleri elyaflı bileşiklerdir. 

Plastikler ve plastik esaslı ambalaj malzemeleri

Plastikler; normal sıcaklıkta genellikle katı halde bulunan, ısı ya da basınç etkisiyle mekaniki veya kimyasal yolla yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle şekillendirilebilen ve kalıplanabilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay ya da doğal, çoğunlukla organik polmerik ezdeklerdir. Dev molekül olarak tanımlanan yapı, basit yapılı bir organik bileşiğin veya farklı iki bileşiğin uygun koşullarda birbirine bağlanması ile oluşur. 

Ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE)

UHMWPE, yoğunluğu 0.930–0.935 g/cm3 arasında değişen ve molekül ağırlığı milyonlar (2-6 milyon) seviyesinde olan bir polietilen grubudur. Yüksek molekül ağırlıklarının anlamı polimer zincirlerinin kristal yapı içinde çok sıkı bir biçimde yerleştiği veya paketlendiğidir, polimer çok serttir ve termoplastik malzemeler arasında en yüksek darbe direncine sahiptir. Uzun zincirler moleküller arasıi etkileşimi kuvvetlendirerek yükün polimer iskeletine daha etkin bir şekilde transferine olanak verir. Bu hal, herhangi bir yüksek darbe dirençli termoplastiğe kıyasla daha dayanıklı ve sert bir yapı oluşmasını sağlar. 

PET pişirme torbalarının su buharı geçirgenliğine ısıl işlem etkisi

 

Bu çalışmada, piyasadaki PET esaslı pişirme torbalarına 120 dakika boyunca farklı sıcaklıklarda (180 – 260oC) ısıl işlem uygulanıp, filmlerin yapısında, ısıl özelliklerinde ve su buharı geçirgenliğinde oluşan değişimler gözlenmiştir. Filmlerin FTIR spektrumlarında ısıl işleme bağlı bir değişim gözlenmemiştir. 

Kurumsal koçluk nedir ve kurumlar neden koçluk çalışması almalılar?

 

Dünyada 22 farklı ülkede 24.000 Koç hem kurumlara hem bireylere koçluk hizmeti vermektedir.  Koçluk çalışması 1970’li yıllarda hem spor alanında yapılan çalışmalarda hem de şirketlerde çalışan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kendini göstermiştir. Talebin gittikçe artması,  Koçluk çalışmasının etkisinin hızlı, kalıcı,  gözle görülebilir ve ölçülebilir etkisinden dolayı gittikçe çok daha istenilen ve tercih edilen çalışmalar arasında kendisini göstermektedir. Öncelikle Koçluk çalışmasını tanımlamakta yarar görüyorum. 

Plastik dolgu maddeleri

 

Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar.

Biyobozunur ambalaj materyalleri

 

Tüketicilerin, sağlık bilincine koşut olarak, aldıkları ürünlerin uygun ambalaj içinde olmasına özen göstermeleri, kentleşme olgusu, aile boyutlarının küçülmesi bağlamında ürün porsiyonlarının azalması, çağdaş iş yaşamının hızlı tüketimi zorunlu hale getirmesi ve hazır gıdalara olan eğilimin artması ve yeni neslin tüketim alışkanlıkları, kullanılan ambalaj miktarının artmasına neden olmuştur. Özellikle degradasyona yani parçalanmaya, ayrışmaya dayanıklı olan biyobozunur özellikte olmayan petrol türevi çeşitli sentetik polimerlerin çok yoğun kullanımı büyük boyutta çevre kirliliğine yol açmıştır. 

Akıllı ambalajlar - Barkodlar

 

Akıllı ambalajlar; gıdanın güvenliği ve kalitesi bağlamında üretici ve tüketiciye bilgi sağlayan ve onlara ürün kalitesi hakkında erken uyarılarda bulunan ambalaj sistemleridir. Sıcaklık-süre indikatörü olan ambalajlar, biyosensörlü ve özel barkodlu ambalajlar akıllı ambalajlara örnek olarak verilebilir. Çalışma ilkeleri, sıcaklık-süre ölçümü, enzimsel kalite değişimleri ve mikrobiyolojik aktivite ölçüne bağlıdır. Sıcaklık-süre indikatörü olan ambalajlar kullanıcıyı ürünün taşıma ve dağıtım aşamasında maruz kaldığı sıcaklık koşulları ve bu bağlamda oluşabilecek kalite değişimleri hakkında bilgilendirir. 

Zaman sıcaklık indikatör sistemleri

 

Difüzyon bazlı zaman-sıcaklık indikatörleri

Zaman-sıcaklık indikatörleri uygulamaların ilk bilinen örneği olan bu indikatörler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dondurulmuş aşıların nakledilmesinde kullanılmıştır. İndikatörün çalışma ilkesi; mavi boyalı esterin, bir fitil boyunca difüze olarak ilerlemesine dayanır. Bu tip indikatörlerin kullanılabilir sıcaklık aralığı ve kullanılabileceği süre, eşlerin tipi ve orijindeki konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. 

Velox Türkiye

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı