Monday, Nov 28th

Last updateFri, 18 Nov 2022 1pm

You are here: Home Article

Birey ve şirket hedeflerini belirlerken

Kurumlar; örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi konusunda bilinçli, istekli insanların bir araya geldiği etki gücü yüksek organizasyonlardır. Varlık nedenleri doğrultusunda akıllı çabalar göstererek gelişmelerini sürdürürler. Çalışanlar işlerinden tatmin oldukları ve hedefleri anlamlı buldukları  oranda ortak amaca hizmet ederler. Yaşam amacımıza uygun iş yerlerinde çalışmak bizi  verimli kılar. Aksi takdirde narsis yaralanmalar vb. nedenlerle  çatışma yaşar, ruhsal rahatsızlıklarla yüz yüze geliriz. Üst yönetimin en önemli işlerinden biri: doğru iş görenlerin doğru işte çalışmasını sağlamak,  maaşlarını veriyorum demeden  fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyacakları  ortamı hazırlamaktır. Şirketler yaşam döngülerinde olgunlaştıkça kilit kadroları da  kendilerini daha fazla sorgular ve günlük metafizik gıdalarını kazanmak isterler.  Organizasyonları  oluşturan insanların farklı güzellikleri vardır. Herkesin kendine özgü yeteneği ve gücü farklıdır. Bir organizasyon da kişisel ve örgütsel amaçlarımız örtüşüyorsa tatmin  oluruz. Aksi takdirde başkalarına özenmek, benzemeye çalışarak, yüzergezer davranır, kendimize yabancılaşırız. Kısacası mutlu olamadığımız yerde kendimizi zamanla tüketiriz. Nerden gelip nereye gidiyoruz türündeki kozmik sorularla arayışlarımıza devam eder, siyaha düşeriz.  

Amortisman uygulamalarının TMS-16 ve VUK açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: Bir uygulama

Giriş

Küreselleşme sürecinde ticari ve ekonomik faaliyetlerin artması ve çeşitlenmesi, uluslararası ticaretin yoğunlaşması finansal tabloların önemini artırmaktadır. Öte yandan, ülkelerarası ticari ilişkiler, şirket birleşmeleri, yabancı yatırımcılar tüm dünyada finansal işlemlerin anlaşılır ve standart hale getirilmesini gerektirmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları da bu gereksinimler doğrultusunda ortaya çıkmış, her ülkede mevcut mali sisteme ilişkin mevzuata uyumlu hale getirilecek şekilde düzenlemeler dinamik bir süreç içinde devam etmektedir.

Türkiye Muhasebe Standardı-16, ülkemizde Uluslararası Muhasebe Standardı-16’nın Türkiye koşullarına uyarlanmış halidir. Bu standart, maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları, amortisman ve yeniden değerleme gibi işlemlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

Et ve et mamullerinin modifiye atmosferde ambalajlanmaları

Et ve et mamullerinin korunmasında modifiye atmosferde ambalajlama uygulamalarıyla çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Nitekim yapılan bir çalışmada aerobik ambalajlarda 0ºC’ de 2 hafta dayandırılan domuz etinin modifiye atmosferde ambalajlanmasıyla yine 0ºC de 3 ay süreyle özelliklerini koruduğu belirlenmiştir. Bir başka araştırmada tavuk karkasları % 10 CO2 içeren ortamda ambalajlanıp 3ºC’de depolandıklarında 6 haftaya kadar herhangi bir bozulma belirtisi gözlenmemiştir. %80-10 CO2’li ortamda 10ºC’nin altında muhafaza edilen tavuk etinde salmonella’nın gelişmediği saptanmıştır. Yine % 6 CO2 içeren ortamda 10ºC’ de 10 gün süre ile muhafaza edilen kıymada ki Enterecocsus sayısı atmosferik gazla ambalajlanarak korunan kıymadakine kıyasla 3 logaritmik ünite daha düşük olmuştur. Hijyenik koşullarda üretilmiş sığır etinin gaz içermeyen ambalajda CO2’li ortamda -1.5ºC de 6 ay süre ile muhafaza edilebileceği bildirilmiştir. Modifiye atmosferde ambalajlanan et mamullerinde mikroorganizmaların inhibisyonu için atmosferde en az %20 oranında CO2 bulunması gerekir. 

Başarılı ambalaj alanında yaşanmış şirket öyküleri

Marka kimliği ve ambalaj tasarımının en belirgin özelliklerinden biri her projenin yeni bir arayış ve her arayışın da yeni ve özgün çözümler geliştirmesidir. Daha önce marka kimliği yaratmış ve ambalaj tasarımları geçekleştirmiş kişilerin kuyu gibi derinleşmiş deneylere dalarak hangi yaklaşımların başarı, hangi yaklaşımların hüsran getirdiğini anlamak akıllıca olmaz mı? 

Aşağıda yaşanmış şirket öyküleri size böyle fikirler verecektir. Her biri gerçek bir vakayı anlatmaktadır. Sadece şirketlerin isimleri, markaların kimliği ve bazı durumlarda ürün kategorisi değiştirilerek gizlilik kuralı korunmaya çalışılmıştır. Bu hikayeler arasında gezinmek sizin ihtiyaçlarınıza uygun fikirler yaratabilir. 

İradenin iflası

Türk devletinin bugünkü çöküşü karşısında bir Türk’ün neler hissettiğini anlamak önemli değil çünkü “o” figürün içerisinde. Ancak; Arap, Avrupalı, Amerikalı, hele Türk’ü kurtuluş-kurtarıcı bilen diğer Türk Devletleri için çok zor.

Unlu mamullerinde MAP uygulamaları

Ekmeklerde MAP uygulamaları

Çeşitli ekmeklerde ve kek, pasta, kremalı ve meyveli hamur işleri gibi birçok fırın ürünlerin de bozulmaya neden olan en önemli mikroorganizma grubu küflerdir. Bilindiği gibi küfler, ozmofilik mayalar dışında, düşük su aktivitelerine en dayanıklı mikroorganizmalardır. Bazı küfler, ozmofolik mayalar dışında, düşük su aktivitelerine en dayanıklı mikroorganizmalardır. Bazı küfler 0.65 su aktivitesine kadar gelişebilmektedirler. Bu nedenle küfler unlu mamuller de mikrobiyolojik açıdan raf ömrünü belirleyici en önemli etkenlerden biridir. 

Katı hal polikondensasyonuyla şişeden şişeye PET geri dönüşümü

Özet 

Mekanik geri dönüşüm süreçleri ekonomik olarak uygulanabilmekle birlikte, şişeden şişeye geri dönüşüm için geri kazanılmış PET’in molekül ağırlığı düşük kalmaktadır. Katı hal polikondensasyonu (SSP) PET’in şişeden şişeye geri dönüşümüne olanak sağlar. Sürekli SSP kararlı ve verimli bir süreç olup, görece düşük işletme maliyeti ve bir alt üretim süreci ile bütünlük üstünlüğü sağlamaktadır. Kesikli SSP süreci ise hammaddedeki ve son ürün özelliklerindeki çeşitliliğin söz konusu olduğu küçük ölçekli işlemler için büyük bir esneklik sunmaktadır. Bu çalışmada geri kazanılmış, tüketici sonrası PET yongaların geri dönüşüme uygunluğundan SSP sürecini etkileyen parametrelere ve molekül ağırlığını artırma yöntemlerine uzanan bir derleme sunulmuştur.

Başarılı olunma yöntemleri

İşin adı ne olursa olsun, (siyaset, iş yönetimi, işadamlığı, etkin idarecilik gibi) yeniden planlanan sistem üzerinde önce canlılığını kaybetmiş ve ileri derecede kontamine olmuş konular kişinin gündeminde uzaklaştırılmalıdır. 

Yeterli olağan gayreti göstermeden başlanılan gün ve işten sorun çıkması kaçınılmazdır.

Canlılığını kaybetmiş gün ve iş, yanlışlar yarına taşıyacağı için toparlama olasılığı, şimdilik sadece bildiğimiz konuları ayırt etmek deneyimli idarecileri için bile oldukça güçtür

Zamanlama

İlk iş; yanlışlar yarına taşımınmış olayı en kısa sürede kapatmaktır. Bunun için geleneksel yaklaşım (yalan söylemek, kabahati başkasının üzerine atmak ve yarın çözerim gibi olayı yarına bırakmak şeklinde) günümüzde caridir. Oysa hatanın en kısa süre içinde kapatılması gerekir. Aksi halde konunun kendi haline düzelme-iyileşmeye bırakılması bu süre alır, belki de başka sıkıntıları beraberinde getirir. 

Plastiklerde dolgu maddeleri

Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar.

Dolgu maddeleri karışımda özgül ağırlık, E-modülü, baskıya dayanıklılık, eğme direnci, sertlik, ısı dayanıklılığı gibi değerleri artırırlar. Özel bazı katkılar sisteme antistatik ve yanmazlık gibi özelliklerin yanında işlemede kolaylık sağlayan yumuşaklık ve kayganlık gibi artılar da verirler. Dolgu maddelerinin plastiklerde en takdir gören katkısı ise malzemenin küçülmesini yani çekmesini önlemesidir. Dolguların plastik karışımlara olumsuz etkileri yok değildir. En önemli konu çekme dayanımı ve darbe direncinin dolguyla kötüleşmesidir. Bunları düzeltmek için mutlaka özel katkılar gereklidir.

Kompound üretiminde kullanılan katkılar

Polimerler, fiziksel ve kimyasal özellik açısından proses koşullarına, iklim şartlarına, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı zayıf olan malzemelerdir.  Polimer üretiminde katkı kullanımı ile polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde ve yeni özellikler kazandırılması sağlanmaktadır. Katkıların en çok kullanıldığı alan ise PVC üretimidir. PVC katkıları başlı başına başka bir konu olduğundan burada sadece compound üretiminde kullanılan katkılardan bahsedilecektir.

Kompound üretiminde kullanılan katkılar çok değişiklik gösterirler ve farklı gruplar altında değerlendirilebilir. Ancak bunları belli gruplar atlında toplayarak tanımlamaya çalışmak çok daha uygun olacaktır.

Ağzına kadar (lebaleb) ekonomi

Sermaye birikim süreci olan paranın yapısal değişimi; orta vadede kriz diye tanımlanacak boyuta sirkü etti. Günümüzde uygulanan istikrarsız, her dönemin farklı sermaye birikim karakteristiğini; “basit olduğu için” okumaya değer bulmuyorum.  Eğer yaşanılan para hareketini ekonominin bir versiyonu olarak tanımlamaya kalkarsak; sonuç üretmeyen yanlışı tekrarlamış oluruz. Bunu bir ekonomik olgu diye tanımlamaya kalkarsak, ülkemizdeki şartları oluşturan değişkenlik sakatlığına bizde inanmaya başlarız. 

Ülkemizde; bugün yaşanan dünden farklı sermaye birikim süreci kendi kurallarını icra etmektedir. Kendi niteliğini kabul ettirmiş olan bu sürecin, kendi içinde tıkanmaların ve tıpanın açılmasının da kurallarını oluşturma karakteri vardır.  Bu tıkanma koşullarının olgunlaşmasıyla ortaya çıkması muhtemel kriz; kendi dönemi içinde eski sermaye birikim sürecindeki sistemi aksatan unsurlarını ortadan kaldırılmasıyla tasfiye edilir.  Bu durum yeni bir sermaye birikim sürecine başlangıç yapmaya vesile olur.  Eski sermaye birikim sürecinin tasfiyesinin devam ettiğini varsayarsak, tasfiye tamamlandıktan sonra yeni dönem başlar.

Polimerik diş restorasyon kompoundlarının ışınlama ile kürlenmesi

Özet 

Bu çalışmada, polimerik diş restorasyon kompoundlarına 10, 20 ve 40 saniye olmak üzere farklı sürelerde LED (Laser Emitting Diode) ve QTH (Quartz Tungsten Halogen) olarak iki farklı ışın kaynağı ile uygulanan kürleme işleminin uygunluğu incelenmiştir. Oluşan kompozitlerin yapısındaki dönüşümler Kızıl ötesi Fourier Transform (FTIR) analizi ile incelenirken, olası renk değişimlerini incelemek amacıyla sarılık değeri ölçümleri yapılmıştır. Diş kompozitlerinin FTIR spektrumu analizinde dönüşüm değerlerinin kompound türüne, ışın kaynağına ve ışınla kürlenme sürelerine bağlı olarak % 52-99   aralığında değiştiği saptanmıştır. Sarılık indisi incelemesinde kürlenmemiş kompozit için sarılık indisi değeri 18,6 iken, kürlenmiş kompozitlerde kompound türüne ve kürlenme zamanına bağlı olarak 42-46 aralığında olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Polimerik diş dolgu kompoundları, ışın-polimerleşme, monomerlerin dönüşüm derecesi, ışınla kürleme

Unutturulan Avrupa Birliği (AB)

 

Avrupa; müreffeh ülkelerin kıta’sıdır. Avrupa’nın içinde ve karşısında; görünmeyen ve görünen iki önemli güç var. Bu güçler Avrupa için hep karşı güçtür. Avrupa’nın içinde görünmeyen güç; ikinci dünya savaşının” ağır faturasını ödemiş, bunun bedelini er veya geç tahsil etmek için her fırsatı bir sanat hassasiyeti ile değerlendiren Almanya’dır. Karşısında ki güç ise zamanla yarışan çağın ihtiyacını temin eden tüm teknolojik üstünlüklerinin sahibi, güç odağı, insanları çalışkan ve becerikli, orta ve uzun vadeli tatbik kabiliyetli strateji ve projeleri olan ABD var.  

Gıda üreticileri ‘Thermoform’a yöneliyor

 

Markete giren bir müşterinin, raflardan birinden alıp tükettiği ambalajların içinde inanılmaz bir uğraş, teknoloji, sabır, yatırım, deneyim var. Müşterinin elindeki o paketi doğru biçimde üretene kadar yüzlerci bobin film, günler, haftalarca denemeler, çöpe atılan ürünler, milyonlar var.      

İktisatta kirliliği ortadan kaldıran “GEN ENERJİ” varlığının ispatı

 

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

Endüstride özellikle içinden çıkılmayan kalıtsal işlevlerin tanısının yapılmasında, işletmelerde istenilen özelliklerdeki ürünlerin eldesinde, mali yapının ihtiyaca göre çeşitlendirilmesinin ortaya çıkardığı kirliliğin önlenmesi için gelişmiş ülkeler (bu çalışmalarımın yayınlanıp hayat bulmasıyla)  “gen enerji” uygulamasını genelgeleştirmiştir.

Plastik kırma makinesinde nelere dikkat edilmelidir?

 

Plastiklerin geri dönüşümü plastik işletmelerinde maliyet tasarrufu ve doğal çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle üretim sırasında meydana gelen hatalı ürünler, yolluklar ve hurda plastikler kırma makinelerinde kırılarak geri kazanılmalıdır.

Korkmayın ekonomi batıyor…

 

İktisadın varlık nedeni, bireylerin ihtiyaçlarını temin etmek ve toplum bireylerinin tümünde bu doyumu artırmak şeklinde anlam bulsa da, en azından ülkemizde uygulanan bu şekilde değildir. İktisadın varlık nedeni ancak, bireylerin ihtiyaçlarını tatmin edecek mal ve hizmetleri temin etmek şeklinde düzeltilmelidir.  Ne acı ki siyasi aksiyon ülkede tüm dinamiklere saldığı korku ile gerçekler üretilememekte ve üretilmeye çalışılanlarında üzerleri tehditle örtülmektedir.

Kimyasal köpük oluşturucular

 

Tanım

Sentetik köpük üretimiyle başladığından bu yana binlerce köpük oluşturan madde denemiş ve bunlardan ancak on kadarı ticari anlamda önem kazanabilmiştir.

Köpük oluşturucu diye adlandırılan maddeler organik veya inorganik yapıda kimyasallar olup plastik malzemelerde süngerimsi bir stürüktür oluşturmaya yardımcı olurlar. Kimyasal köpük oluşturucular genelde yüksek ısıda parçalanarak gaz çıkaran malzemelerdir. Oluşan bu gaz genleşerek köpüksü yapının nedenini teşkil ederler. Bu reaksiyonlar genelde exotermik ve dönüşü olmayan cinsten olup kısa bir temperatür intervalinde gerçekleşirler.

Çevre dostu süpermarket poşetleri

 

Özet 

Plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine rağmen, plastik ambalajlar günümüzün vazgeçilmez tercihleri arasındadır. Bu nedenle biyobozunur ambalaj üretimi üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekicidir [1]. Son yıllarda kullanımı hızla artan ve biyobozunur olması istenen ürünlerin başında süpermarket poşetleri gelmektedir [2]. Bu poşetlerin hammaddesi bölgemizde yüksek ve alçak yoğunluk polietilendir (YYPE ve AYPE), ancak yurtdışında AYPE tercih edilmektedir. Farklı süpermarketlerden temin edilen poşetlerin çoğunun üzerinde %100 biyoçözünür oldukları ifadesi vardır ve bu süre değişmektedir. Bu çalışmada, farklı üreticilerden elde edilen süpermarket poşetlerinin biyobozunurluk süreçleri incelenmiş ve laboratuvarda çözücü döküm yöntemi kullanılarak yeni katkılarla elde edilen kompozit filmlerin biyobozunurluk süreci ile karşılaştırılmıştır.

Fikirsizleri yönetmek kolaydır!..

 

Fikirler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için hayatında elde edebileceği en büyük değerlerdir. Fikirler aynı zamanda bir milletin besin kaynağıdır. Fikirler; köklü geçmişi olan Türk Milleti için, yaşayan bireylerin atalarından teslim aldığı en büyük mirastır. Onun için atalarından miras alınan Türk’ün sarsılmaz fikirlerini devam ettirecek kimse olmadığından hüsranı yaşamaya devam etmektedirler.

Avrupa’ya bir adım kala Balkanlar’da ticaret yapmak…2014

 

Balkanlar… Bir zamanlar büyük ülkelere ev sahipliği yapan, şimdi küçük devletlere bölünen bölge. Biraz doğulu biraz batılı. Bizim gibi. Sosyal yapısı, gelenekleri, yemekleri, alışkanlıklarıyla bize çok benzeyen insanlar. Büyük kısmı Türk kökenli. Akrabalarımız yani.