Thursday, Aug 11th

Last updateTue, 02 Aug 2022 8am

You are here: Home Article İktisatta kirliliği ortadan kaldıran “GEN ENERJİ” varlığının ispatı

İktisatta kirliliği ortadan kaldıran “GEN ENERJİ” varlığının ispatı

 

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

Endüstride özellikle içinden çıkılmayan kalıtsal işlevlerin tanısının yapılmasında, işletmelerde istenilen özelliklerdeki ürünlerin eldesinde, mali yapının ihtiyaca göre çeşitlendirilmesinin ortaya çıkardığı kirliliğin önlenmesi için gelişmiş ülkeler (bu çalışmalarımın yayınlanıp hayat bulmasıyla)  “gen enerji” uygulamasını genelgeleştirmiştir.

Artık iktisadi hayatta, “gen enerji” yönteminin her boyuttaki işletmelerde uygulanmasıyla daha iyi ve sağlıklı neticeler, daha güvenli mali tablo endüstrinin iktisadi devamlılık alanındaki gelişmeleri insanlara sunulmuştur. Günümüzde büyük bir hızla gelişen “gen enerji”  sistemi, özellikle gelişmiş ülkelerde bir yarış halini almıştır. Hemen hemen tüm iktisadi çevreler; 21. yüzyılın “iktisat çağı” olacağı görüşünü, büyük ölçüde tüme varış düzeyde ve tümden gelişte “gen enerji” tekniklerinin gelişmeleriyle ilişkilendirmektedir. (*) 

İktisadi bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüştür. Kuruluşların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır.  Bilim; temelleri sanat tarafından atılmış, her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. 

“Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasındaki uygunluk sağalama çabasına;” Einstesin bilimi diyoruz.  Bu tanımlamaya baktığımızda; İktisat bilimi: Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla insanın ihtiyaç duyacağı ihtiyaca ilişkin olguları birbirini bağlayan yasalardır. Bu yasaları “gen enerjisi” yapmaktadır.

Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Bu etkinlik “iktisattır”  Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları; matematik, geometri, fizik, kimya, gök bilimi ve tıp’tır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hâlâ yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Bilimsel yasalar bilimin vazgeçilmez öğeleri olsa da, hâlen birçok bilimsel yasanın doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilimsel yöntem deneye dayandığından; İktisadın deney materyali de işletmelerdir. Bu evre, işlenen konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye oturtur. Sadece kâğıt üzerinde birer kuramken yasalaşabilir ve temel taş niteliğine bürünebilir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.

İktisatta sosyal alanların varlığını sayısal yöntemlerin sağladığı gerçeği ortaya çıkar ki.. Bu yöntem “gen enerji” yöntemidir. 

Bilimin yazıdan daha önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple, özellikle antik çağlardaki bilimsel buluş, görüş ve keşifleri incelemekte arkeolojinin önemli bir yeri vardır. Örneğin arkeolojik çeşitli keşiflerin incelenmesi sonrası tarih öncesi çağlardaki ilk insanların çeşitli gözlemler yaptığı saptanmıştır; örneğin mevsimleri takip etmişlerdir. Afrika’da bulunan ve MÖ 35000 ile MÖ 20000 yılları kökenli çeşitli bulgular, zamanı ölçmeye dair çeşitli denemelerin izlerini taşımaktadırlar. Bu insanın “gen haritasının” hayat bulma yöntemidir ve bu yönteme biz “gen enerji” diyoruz..

Bunun anlamlarını; “Gen Enerji Derinliği” Bilim (anlam ayrımı) yazımızda göreceksiniz..

ŞAHİN DUMAN